قله سه کوزان و گردشگری لرستان ، 24 تا 26 خرداد 1397

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله جهان بین و گردشگری کوهرنگ ، 12 تا 14 اردیبهشت 1397

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

آبشار شیرآباد و گردشگری گلستان ، 23 تا 25 فروردین 1397

طبیعت گردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

بندر سیراف و گردشگری بوشهر ، 7 تا 12 فروردین 1397

گردشگری
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی