قله آزادکوه ، 31 خرداد و 1 تیر 1397

کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد صالح خندق آبادی

قله سه کوزان و گردشگری لرستان ، 24 تا 26 خرداد 1397

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله جهان بین و گردشگری کوهرنگ ، 18 تا 21 اردیبهشت 1397

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

آبشار شیرآباد و گردشگری گلستان ، 23 تا 25 فروردین 1397

طبیعت گردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

بندر سیراف و گردشگری بوشهر ، 7 تا 12 فروردین 1397

گردشگری
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

آبشار گزو ، 4 و 5 فروردین 1397

طبیعت گردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش