قله دماوند ، 24 تا 26 مرداد 1397

کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

خط الراس کهار به ناز ، 19 مرداد 1397

کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد صالح خندق آبادی

شبمانی در بارگاه سوم دماوند ، 11 و 12 مرداد 1397

کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

شبمانی قله توچال ، 4 و 5 مرداد 1397

کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش