دریاچه ممرز ( ارواح ) 31 شهریور 96

13960631

دریاچه ممرز ( ارواح )  31 شهریور 96
جنگل نوردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله خلنو از تیغه های ژاندارک ، 31 شهریور 96

قله خلنو از تیغه های ژاندارک ، 31 شهریور 96
کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

بهنام غلامی

تمرین عملی کار با جی پی اس ، سرخه حصار 30 شهریور 96

13960630

سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

فیلبند ، 29 و 30 شهریور 1396

طبیعت گردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد نصرآبادی

قله کلک چال 24 شهریور 96

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

بهنام غلامی

قله جانستون ، 24 شهریور 1396

کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

گردشگری نخجوان 22 الی 24 شهریو ر 1396

13960622

گردشگری نخجوان 22 الی 24 شهریو ر 1396
گردشگری
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

سید محمد حسین آقایی پور

تمرین عملی کار با جی پی اس ، سرخه حصار ، 18 شهریور 96

سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

شیرپلا به کلک چال 16 شهریور 96

13960616

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

پیمایش نهر رودبار 10 شهریور 96

13960610

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

جنگل ابر 2و 3 شهریور 96

13960603

جنگل نوردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله دماوند از جبهه غربی ، 3 و 4 شهریور 96

کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

دیواره هملون ، 27 مرداد 1396

سنگنوردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

خط الراس پیرزن کلوم مهرچال ، 27 مرداد 96

کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

گردشگری تبریز و جلفا، 24 الی 27 مرداد 1396

گردشگری
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

تنگه دار 20 مرداد 96

13960520

طبیعت گردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله ناز ، 20 مرداد 96

قله ناز ، 20 مرداد 96
کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد صالح خندق آبادی

مرور مباحث مقدماتی سنگ ، کوه های مسگرآباد ، 18 مرداد 96

سنگنوردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

تمرین مباحث مقدماتی سنگنوردی ، 12 و 13 مرداد 1396

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

قله خرسنگ شمالی و جنوبی ، تاریخ 13 مرداد 96

کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

تمرین مباحث مقدماتی سنگنوردی 6 مرداد 96

960506

سنگنوردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

صعود یک روزه قله دماوند از جبهه جنوبی ، 5 مرداد 1396

کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

سیبان دره ۳۰ تیرماه ۹۶

طبیعت گردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

پیمایش خط الراس کلون بستک به سرکچال ، 30 تیر 1396

کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

دیواره پل خواب ، 29 تیر 1396

سنگنوردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد رضا چاوشی

قله کلک چال۲۲ تیرماه ۹۶

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

دره پیمایی چال کندی، دزفول ، 21 تا 23 تیر 1396

دره نوردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

بهروز لامی

آبشار چال مگس ۱۶ تیر۹۶

13960416

کوهپیمایی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله توچال شبانه ، 15 و 16 تیر 96

کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد صالح خندق آبادی

قله آتشکوه ، 9 تیر 1396

کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

شیروان دره و دیدنی های اردبیل ۵ الی ۸ تیر ماه ۹۶

دره نوردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

دشت پیاز چال ۱ تیر ۹۶

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی