جانپناه امیری، 14 اسفند 1394

جانپناه امیری، 14 اسفند 1394
کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

صعود قله توچال از ایگل (جبهه شمالی)، 14 اسفند 1394 (غیررسمی)

کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عبدالله عزیزالهی

قله کلک چال، 30 بهمن 1394

قله کلک چال، 30 بهمن 1394
کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

دریاچه نمک حوض سلطان ، 16 بهمن 1394

دریاچه نمک حوض سلطان ، 16 بهمن 1394
طبیعت گردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

سید محمد حسین آقایی پور

برف گشت گرمابدر ، 9 بهمن 1394

برف گشت گرمابدر ، 9 بهمن 1394
طبیعت گردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

جانپناه اسپیدکمر، 2 بهمن 1394

جانپناه اسپیدکمر، 2 بهمن 1394
کوهپیمایی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله ریزان، 2 بهمن 1394

قله ریزان، 2 بهمن 1394
کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی بشیری

آبشار یخی خور ، 2 بهمن 1394

آبشار یخی خور ، 2 بهمن 1394
طبیعت گردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

سید محمد حسین آقایی پور