برف گشت پیست آبعلی ، 25 بهمن 1397

متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

گردشگری چابهار 17 الی 22 بهمن 1397

13971117

طبیعت گردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

غار کتله خور و گنبد سلطانیه ، 13 و 14 دی 1397

گردشگری
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی