گلاب دره به کلکچال ، 15 دی 1396

کوهپیمایی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

آبشار چال مگس 25 اسفند 96

13961225

کوهپیمایی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله دارآباد ، 25 اسفند 1396

13961225

قله دارآباد ، 25 اسفند 1396
کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد صالح خندق آبادی

کویرخارتوران 9 الی 11 اسفند 1396

13961209

طبیعت گردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

تمرین یخ نوردی در مدرسه یخ نوردی میگون 27 بهمن 1396

13961127

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

جانپناه اسپیدکمر 27 بهمن 1396

13961204

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله کلکچال ، 20 بهمن 1396

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

بهنام غلامی

قله ریزان ، 13 بهمن 1396

کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

تمرین یخنوردی ، آبشار یخی آبنیک ، 6 بهمن 96

فنی 2

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

هتل اوسون 29 دی 1396

13961029

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله کهار ، 29 دی 1396

کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

قله مهرچال ، 22 دی 1396

کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

قله چین کلاغ 22 دیماه 1396

13961022

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

غار گل زرد ، 22 دی 1396

غارنوردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

سید محمد حسین آقایی پور

جاذبه های طبیعی رامسر و قلعه مارکو 14 و 15 دی 1396

13961014

طبیعت گردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

دشت پیازچال 8 دی 1396

13961008

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله و غار گل زرد ، 8 دی 1396

کوهنوردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

تپه نورالشهدا 8 دیماه 1396

13961008

کوهپیمایی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

امیر شکاری