قله چین کلاغ از مسیر شهرک مخابرات ، 27 آذر 1394

قله چین کلاغ از مسیر شهرک مخابرات ، 27 آذر 1394
کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

اربعین 1394

اربعین 1394
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

احمد نظری

پناهگاه پلنگچال ، 6 آذر 1394

پناهگاه پلنگچال ، 6 آذر 1394
کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

علی اکبر جعفری اصل

جنگل و روستای پرن، ۲۹ آبان 1394

جنگل و روستای پرن، ۲۹ آبان 1394
جنگل نوردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

سید محمد حسین آقایی پور

قله درفک ، 21 و 22 آبان 1394

قله درفک ، 21 و 22 آبان 1394
کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

علی اکبر جعفری اصل

کارآموزی سنگنوردی اقایان، 20 تا 22 آبان 1394

کارآموزی سنگنوردی اقایان، 20 تا 22 آبان 1394
سنگنوردی
آموزشی

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

کارآموزی کوهپیمایی آقایان ، 20 تا 22 آبان 1394

کوهپیمایی
آموزشی

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

قله آتشکوه ، 15 آبان 1394

قله آتشکوه ، 15 آبان 1394
کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی بشیری

کویر ورزنه، 13 تا 15 آبان 1394

کویر ورزنه، 13 تا 15 آبان 1394
کویرنوردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

قله کلک چال ، 8 آبان 1394

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی بشیری

جنگل پاشاکلا به الیمستان 7 و 8 آبان 94

جنگل پاشاکلا به الیمستان 7 و 8 آبان 94
جنگل نوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

کارآموزی کوهپیمایی بانوان ، 6 تا 8 آبان 1394

کارآموزی کوهپیمایی بانوان ، 6 تا 8 آبان 1394
کوهپیمایی
آموزشی

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

قله مهرچال -24 مهر 1394

قله  مهرچال  -24 مهر 1394
کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

دیواره بیستون مسیر عقابها، 23 و 24 مهر 1394

دیواره بیستون مسیر عقابها، 23 و 24 مهر 1394

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد رضا چاوشی

قله پاشوره ، 17 مهر 1394

قله پاشوره ، 17 مهر 1394
کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی بشیری

جنگل مرسی سی و روستای سنگده ، 16و 17مهر 1394

جنگل مرسی سی و روستای سنگده ، 16و 17مهر 1394
جنگل نوردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

علی اکبر جعفری اصل

قله شاه البرز ، 9 و 10 مهر 1394

قله شاه البرز ، 9 و 10 مهر 1394
کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی